Правила на промоционална активност на Jack Daniel’s „Christmas Song“

Официални правила за промоцията:

 1. I Организатор на промоцията е „Браун-Форман България” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „ Искърско шосе ” № 7, бл. 6, ет. 3, ЕИК 203338077. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Промоцията (наричани по-долу “Официални Правила”). Официалните правила на промоцията ще бъдат достъпни за целия период на продължителността й на http://jacksholiday.com/. Организаторът на промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила по всяко време, като промените влизат в сила само след оповестяването им на Интернет адрес: http://jacksholiday.com/.
 2. II Период на промоцията: 08.12.2015 — 31.01.2016 г. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.
 3. III Продукти, участващи в промоцията – всички Jack Daniel’s продукти с промо карта с код.
 4. IV Официалните правила ще бъдат достъпни на Интернет адрес http://jacksholiday.com/ за периода на Промоцията. Повече информация може да бъде получена на телефон: +359 2 870 45 97 (на цената на едно обаждане според вашия тарифен план).

Право на участие:

 1. V Промоцията е отворена за участие на всички физически лица с местоживеене в България, с възраст над 18 години, с изключение на служителите на “Браун-Форман България” ЕООД, “Смарт Комуникейшънс” ЕООД, “Некст Ди Си” ООД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи).
 2. VI Промоцията включва два механизма за участие. Единият позволява на участници да генерират поздрави и да ги изпращат на свои приятели. Вторият механизъм позволява на участници да спечелят награда от промоционалната активност. Първият механизъм не е свързан с покупка на продукт. Вторият механизъм е свързан с покупка на продукт.
 3. VII За да получат награда от втория механизъм на промоцията, печелившите участници са длъжни да пазят и предадат на куриера, който доставя наградите, промо карта с печеливш код и касова бележка, удостоверяваща закупуване на Jack Daniel’s с дата и час на покупката, предхождащи датата и часa на регистрация на печелившия код.
 4. VIII Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка I, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.
 5. IX Участвайки в тази промоция, участниците приемат да се ангажират с тези Официални Правила и задължително да спазват техните условия.

Първи механизъм на Промоцията:

 1. X Стъпка 1: Влезте на http://jacksholiday.com и създайте поздрав за свой приятел, като въведете своето и неговите имена и посланието. Изберете музикалния поздрав, който да придружи посланието.
 2. XI Стъпка 2: Изпратете поздрава по най-удобния за вас начин — като го споделите на стената му във Facebook, като го изпратите като лично съобщение във Facebook, като го споделите в Twitter или копирате линка и го изпратите по друг, удобен за вас начин.

Втори механизъм на Промоцията:

 1. XII Стъпка 1: Закупете Jack Daniel’s продукти от обектите, включени в промоцията. При покупка получавате промоционална карта с код.
 2. XIII Стъпка 2: Регистрирайте кода от промоционалната карта на: .
 3. XIV Стъпка 3: Разберете веднага дали печелите бутилка ON7 с гравирано послание по ваш избор.
 4. Тегленето на наградите се извършва след всяко въвеждане на код на произволен принцип, по предварително заложен в електронната система за теглене на награди алгоритъм за количествено разпределяне на видовете награди на база регистрации в промоцията.
 5. Участниците разбират дали печелят веднага след регистрацията на промо кода.
 1. XV Единният идентификатор на всеки участник е неговият телефонен номер. Потребителят трябва да въведе валиден, реален и действащ мобилен телефонен номер, за да получи своята награда, в случай че е печеливш. Организаторът не носи отговорност за награди, чиито печеливши са въвели невалиден телефонен номер.
 2. XVI Печелившите участници ще бъдат потърсени на въведения мобилен телефонен номер, за да подадат валидни данни за доставка на наградата в срок до 3 календарни дни от момента на регистриране на печелившия код в сайта на промоцията. Ако организаторът не успее да установи връзка с печеливш в срок до 1 седмица от момента на регистриране на печелившия код в сайта на промоцията, печелившият губи правото си да получи наградата. Непотвърдените награди ще бъдат използвани в бъдещи промоции на марката.
 3. XVII Потребител, направил три опита да въведе невалиден код за участие в промоционалната активност, губи право да участва в нея.

Раздаване на наградите:

 1. XVIII Наградите ще бъдат доставени безплатно с куриер до всеки печеливш в срок от 15 работни дни след обявяването им и потвърждение на адрес за доставка. Преди доставка куриерът ще прозвъни на спечелилите. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници ще бъде оставена бележка с адрес на най-близкия клон на куриерската служба, откъдето може да бъде получена наградата в рамките на 10 работни дни. Непотърсени награди в този срок няма да бъдат раздавани и ще бъдат използвани в бъдещи промоции на марката. При получаване на наградата се подписва приемо-предавателен протокол между куриера и получателят на наградата.
 2. XVII Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.
 3. XVIII Наградите се получават само срещу представяне на документ, удостоверяващ самоличността на победителя и неговата възраст, и предоставени на куриера на промоционална карта с печеливш код и касова бележка, удостоверяваща закупуване на Jack Daniel’s с дата и час на покупката, предхождащи датата и часа на регистрация на печелившия код. ОРГАНИЗАТОРЪТ НЯМА ДА ВРЪЧВА НАГРАДИ НА УЧАСТНИЦИ, КОИТО НЕ МОГАТ ДА ПРЕДСТАВЯТ КАРТАТА С ПЕЧЕЛИВШ КОД И/ИЛИ КАСОВА БЕЛЕЖКА, УДОСТОВЕРЯВАЩА ПОКУПКА НА JACK DANIEL’S С ДАТА И ЧАС, ПРЕДХОЖДАЩИ ДАТАТА И ЧАСА НА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПЕЧЕЛИВШИЯ КОД В САЙТА НА ПРОМОЦИЯТА!
 4. XIX Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако същото удостовери писмено, че е получило наградата от името на печелившия.
 5. XX ОРГАНИЗАТОРЪТ УМОЛЯВА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРАТА ДА ПАЗЯТ СТАРАТЕЛНО ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАРТА С КОД И КАСОВА БЕЛЕЖКА НА МЯСТО, КОЕТО ДА ПРЕДПАЗИ ТЯХНАТА ЦЯЛОСТ И ЧЕТЛИВОСТ!

Обработване на лични данни:

 1. XXI Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.
 2. XXII Включвайки се в настоящата игра, участниците предоставят доброволно личните си данни (имена, телефон, e-mail или други) и дават съгласието си тези данни да бъдат използвани (събирани и администрирани) от “Браун-Форман България” ЕООД и/или друго дружество, част от групата Brown-Forman Corp., както и техните подизпълнители, за цели, свързани с тази игра, информиране на участниците за бъдещи активности и игри, организирани от “Браун-Форман България” ЕООД, както и разпространение на награди.

Отговорност:

 1. XXIII Организаторът на промоцията не отговаря и няма да бъде привличан като страна по съдебни дела за собственост върху печеливши промоционални карти с код. Всички регистрации на промоционални кодове подлежат на проверка от Организатора.
 2. XXIV Организаторът на промоцията не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при изтичането на срока на промоцията или по други подобни поводи.
 3. XXV Организаторът не носи отговорност, ако промоционални карти с кодове не се предлагат в определен търговски обект.
 4. XXVI Организаторът на промоцията /играта/ не носи отговорност към потребителите, в случай че продукти с промоционални карти с кодове се продават в търговската мрежа след изтичане срока на промоцията.
 5. XXVII Организаторът на промоцията /играта/ не носи отговорност към потребителите, в случай че промоционални опаковки от изминали вече промоции все още се продават в търговските обекти по време на настоящата игра.
 6. XXVIII Организаторът на промоцията /играта/ и търговците на дребно, които продават промоционалните продукти, не носят отговорност за кодовете, които са нередовни поради грешки при отпечатването им или са повредени при производството и опаковането на продуктите или при разопаковането им от потребителите.
 7. XXIX Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства и/или срив в информационните системи, които възпрепятстват реализацията на съответната игра и/или доставката на награди.
 8. XXX Евентуално възникнали спорове между Организатора на промоцията и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.
 9. XXXI “Браун-Форман България” ЕООД си запазва правото да промени периода на промоцията, ако поради непредвидени обстоятелства като забавяне на промоционални материали, срив в информационните системи или други не може да активира промоцията на 08.12.2015 г. и/или да я прекрати на 31.01.2016 г.